Naslov: Putovanja 
Ivana i Joja na jugu Ju`ne Kalifornije
English version  English Version  
Engleska verzija 

San Dijego
U San Diego smo do{li iz Wuport Bi~a koji je samo tri sata vo`we, ali sobzirom da smo ve} bili premoreni od lutawa po Ju~noj Kaliforniji, odlu`ili smo da tu jednu no} i odspavamo. Naravno, oti{li smo u Hilton (San Diego Resort and Beach Hotel), jer su nam Huveri tako rekli. To je, ~ini nam se, najboqi hotel u San Dijegu. Nije u centru, ali mi smo imali   
Hilton Resort and Beach Hotel
Mercedes, pa nam je i odgovaralo da budemo malo na periferiji, ali u egzoti~nom ambijentu. U hotelu smo imali neke probleme: drugi su gosti mogli da u}u u na{u sobu, a mi nismo mogli, sobarica nas izbudi rano ujutro... Elem, tako smo mi postali dobri sa Hiltonom, da nas je on ~astio putem za Wujork
 
 
 
 
 
San Dijego je jedno od najlep{ih mesta gde smo bili. U`ivali smo 100%, iako smo bili kratko, iako smo bili umorni i iako nismo bili spremni (kao {to smo bili spremni za neke druge puteve kasnije). Za svaki put treba pro~itati ne{to od Fromera ili Fodora, ali za San Dijego je dovoqno oti}i na Locals Guide to San Diego
     
 
 
 
 
Verovatno najve}a, a sigurno i najpoznatija atrakcija u San Dijegu, je zolo{ki vrt. U San Dijegu postoji i Sea World (Morski svet) i ratna luka sa nosacima aviona i most i pla`e, ali `ivotiwe su prve. 
 
 
U blizini San Dijega, nesto severnije, je La Hoja (La Jolla), koja je malo mestasce uz more. To je u blizini Kalifornijskog univerziteta San Dijego (University of California San Diego) i izgleda mondenski: puno je restorana i butika. Najve}a atrakcija su stene na pla`i, koje su od kamena kre~waka i ~udnog su oblika.  

Wihov oblik su godinama pravili talasi Tihog okeana.

 

[ Ontario/Kvebek/Wujork | Kalifornija/Nevada/Arizona | Alberta ]
[ Po~etak | Putovawa | Posao | Zabava | Toronto | Beograd | Internet | Pi{ite ]
 Stranicu zadwi put izmenio  Miodrag Stojanovi}