Naslov: Putovanja / Posao / Toronto / Beograd / Zabava / Internet / Pisite 

Ivana i Joja Stojanovi}
         i Pereca

  Ovo je stranica o Ivani i Joji Stojanovi}. Ovde mo`ete na}i informacije o nama, o stvarima koje smo radili, koje radimo, koje }emo raditi i koje volimo.   

Ovo je Pereca, na{a beba. Pereca ka`e, ZDRAVO MAMA I TATA!!!, i ma{e ru~icom.

Masa
 
Engleska verzija Engleska verzija   
English version    

FONTOVI  
Ako imate problema sa ~itawem, verovatmo Vam fale odgovaraju}i }irili~ni fontovi. Za odgovaraju}e fontove, kliknite ovde

Glasanje za najbolji licni Web Site GLASAJTE  
Moli se mnogobrojna familija i prijateqi da glasju za nas, kao najboqi li~ni Web site. Fer plej pre svega, glasajte samo jednom mese~no.    
U Julu smo bili {esti sa 61 poenom. U Avgustu smo bili osmi sa 69 poena. Hvala svima koji su glasali. U Septembru se nismo ba{ trudili. Glasawe je sada malo ~udno. Mora se odgovoriti na i-mejl vebmastera Beotela koji vodi glasawe, da se potvrdi glas. Mi se trudimo da budemo {to boqi i da opravdamo o~ekivawa, koriste}i nove tehnologije.   
 
NOVO  

Ivana i Joja na jugu ju`ne Kalifornije: San Dijego 

 
Ovu stranicu je mnogobrojna familija posetila  puta. 

[ Putovawa | Posao | Zabava | Toronto | Beograd | Internet | Pi{ite ]
Stranicu zadwi put izmenio  Miodrag Stojanovi}