Naslov: Putovanja
Ivana i Joja na putu po dr`avi Wujork
English version English Version
Engleska verzija

Wujork, Wujork...
Karta Menhetna Broadway: Ivana Brodvej

S obzirom da smo bili u Hiltonu, koji je deset koraka od Brodveja, normalno je da nam je Brodvej uvek bio prvo odredi{te i omiqena ulica za {partawe: i na gore i na dole.

U Wujorku smo bili za dan rada (prvi vikend u septembru), a ne u maju, jer je praznik rada u Severnoj Americi na jesen. Nije na prole}e, kao u ostalom belom svetu.
Od prvog do zadnjeg trenutka je bilo vrlo egzoti~no. Na primer u prvih pola sata boravka smo se bezizlazno zaglavili u saobra}aju, Ivana je u taksiju na{la kondom... Posle toga, nismo ni{ta dirali niti smo wu{kali puno.
Dva dana smo bili u Hiltonu na 42 ulici i 7 aveniji (po{to smo dobri sa gosn Hiltonom), a onda smo bili jedno ve~e kod tetka Tawe u Kvinsu (jer smo dobri sa Timotijem).
Wujork smo obilazili pe{ke, pe{ke i pe{ke, malo metroom, jednom autobusom i jednom kolima (zahvaquju}i Timotiju).
Central Park: Ivana
Central Park

Jo{ jedno od omiqenih mesta za {etawe: pogotovu ako je lepo vreme i dan. Tre}i dan na{eg boravka u Wujorku, pre{li smo oko 22 km, od ~ega ve}inom po Central Parku.

Central Park: Ivana&Joja
Dowi Menhetn
ili {to bi Timotije rekao Mahatan
Twin Towers: Ivana&Joja
Dowi deo 'Mahatna' je centar grada sa Wujor{kom berzom i Svetskim trgova~kom centrom. Sa samog dna se ide na krstarewa oko Menhetna ili na ostrvo na kome je Statua Slobode.
Statue of Liberty: Ivana
Mostovi Wujorka
United Nations: Joja
Brooklin Bridge: Ivana&Joja
Joja mora da se slika pored svakog mogu}eg mosta. A Wujork je verovatno jedno od najboqih i najatraktivnijih mesta za mostove. Mostovi spajaju Wujork sa Wuxersijem, Bruklinom i Kvinsom. Brooklin Bridge: Ivana&Joja

Bafalo
Buffalo: Ivana&Joja
U Bafalo se naravno ide sa Bucalovi}ima, po{to su oni odli~ni poznavaoci regije. S obzirom na utisak koji su na nas ostavili, odlu~ili smo da ih prekrstimo u Bufalovi}. Kad ulice i gradovi mogu da mewaju imena, {to ne bi mogle i kom{ije. Buffalo: Zoka,Bane&Ivana

[ Ontario/Kvebek/Wujork | Kalifornija/Nevada/Arizona | Alberta ]
[ Po~etak | Putovawa | Posao | Zabava | Toronto | Beograd | Internet | Pi{ite ]
Stranicu zadwi put izmenio 26/Jul/97 Miodrag Stojanovi}