Naslov: Fontovi
Title: Travel
]irili~ni i Latini~ni Fontovi
Cirillic and Latin Fonts
Na ovoj adresi se koriste tri razli~ita }irili~na fonta i tri razli~ita latini~na fonta: On this address are used three different cirillic fonts and three different latin fonts:
Kliknite na font koji Vam fali, anzipujte ga i sa~uvajte ga na hard disk u folder/direktorij c:\windows\fonts . U pitawu su pravi fontovi i dobri su za bilo koju verziju MS Windows operativnog sistema.
Click on font that you miss, unzip it and save it on hard disk in folder/directory c:\windows\fonts . These are TrueType fonts and they are good for any version of MS Windows operating system.

[ Po~etak | Putovawa | Posao | Zabava | Toronto | Beograd | Internet | Pi{ite ]
[ Home | Travel | Job | Fun | Toronto | Belgrade | Internet | Mail ]
Stranicu zadwi put izmenio 26/Jul/96 Miodrag Stojanovi}